Sözlü Sunum

NO BİLDİRİ
S-01 İnguinal herni onarımı sonrasında ultrasonografi eşliğinde uygulanan transversus abdominis plan bloğunda %0.125'lik bupivakain %0.25'lik bupivakaine eşdeğer analjezi sağlar mı?
Dilek Erdoğan Arı, Arzu Yıldırım Ar, Firdevs Karadoğan, Yetkin Özcabı, Ayşegül Koçoğlu, Fatih Kılıç, Fatma Nur Akgün
S-02 Erişkin hastalarda postoperatif yoğun bakım ünitesinde deliryum insidansı
Emel Ünal, Menşure Kaya, Gülçin Şenel, Süheyla Ünver
S-03 Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Ferim Günenç, Semih Küçükgüçlü, Şule Özbilgin, Bahar Kuvaki, Fikret Maltepe
S-04 Pediatrik Hastalarda Trueview EVO2 ve Machintosh Laringoskopinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Mehmet Çakırca, Hülya Başar, Meltem Bektaş, Aynur Demir, Bülent Baltacı, Rafet Yarımoğlu
S-05 Ameliyathane çalışanlarında tükenmişlik sendromu
Fulya Yilmaz Duran, Halil Yıldırım, Murat Yaşar Özkalkanlı, Orhan Kılıç, Ömer Kenanoğlu
S-06 Meme Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Pektoral Bloğun Postoperatif Ağrı Ve Morfin Tüketimine Etkisi
Gülden Aksu, Alparslan Kuş, Zeynep Mine Solak
S-07 Nesfatin-1'in Anestezideki Yeri: Yeni Stres Yanıtı Parametresi
Mustafa Kahraman, Ömer Lütfi Erhan, Oğuz Gürbüz, Nevin İlhan, Mustafa Kemal Bayar, Ayşe Belin Özer
S-08 Midazolam ile Sedatize Edilmiş Çocuklarda Sevoflurane, Nitröz Oksit İndüksiyonu Sonrası Optimum İntravenöz Kanülasyon Zamanının Belirlenmesi
Alper Kılıçaslan, Funda Gök, Atilla Erol, Selmin Ökesli, Gamze Sarkılar, Seref Otelcioğlu
S-09 Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Deksmedetomidine ve Remifentanil Sedasyonunun Karşilaştirilmasi
İsmail Uysal, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Faruk Seçkin Yücesoy, Pınar Sayın, Ferda Aybey, Sibel Oba
S-10 2014 Klavuzu ile Tedavi Edilen İlk Derin Hiponatremi Olgumuz
Ufuk Kuyrukluyıldız, Güldane Karabakan, Orhan Binici, Ayşin Alagöl
S-11 Psödokolinesteraz Eksikliği: Toplum Taraması ve Literatüre Genel Bir Bakış
Ruslan Abdullayev, Ömer Burak Küçükebe, Recai Kaya, Bülent Çelik, Hatice Kuşderci, Mehmet Duran, Öznur Uludağ, Mesut Öterkuş, Aysel Buyrukcan, Ülkü Sabuncu, Abdullah Arpacı
S-12 Akciğerleri korumak için sıvı kısıtlarken böbrek perfüzyonunu bozuyor muyuz?
Mustafa Kemal Arslantaş, Gülbin Töre Altun, Bünyamin Kır, Alper Kararmaz, Hilmi Ömer Ayanoğlu, İsmail Cinel
S-13 Sugammadeks'in Postoperatif Kognitif Fonksiyon ve Derlenme Üzerine Etkisi
Özcan Pişkin, Gamze Küçükosman, Deniz Utku Altun, Murat Çimencan, Banu Özen, Bengü Gülhan Aydın, Rahşan Dilek Okyay, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
S-14 İnhalasyon indüksiyonu uygulanan erişkin hastalarda nazal epitelde mikroçekirdek sıklıklarının incelenmesi
Elvin Kesimci, Erdem Çoşkun, Gökçer Uğur, Togay Müderris, Seval İzdeş, Bensu Karahalil
S-15 USG Eşliğinde Yapılan İnfraklavikular Blokta Preemptif Pregabalin: Doz Çalışması
Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat, Volkan Baydı, Uğur Göktaş
S-16 Genel anestezi altında günübirlik cerrahi geçirmiş çocukların duygu ayarlama tutum ve davranış özelliklerinin midazolam premedikasyonunun etkinliği ile ilişkisinin incelenmesi
Aslıhan Aykut, Berrin Işık
S-17 Laparaskopik kolesistektomi ameliyatlarında farklı seviyelerdeki ekspiryum sonu pozitif basınç uygulamalarınn ameliyat sonrası solunum parametreleri üzerine etkileri
Bahadır Çiftçi, Mehmet Aksoy, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Elif Yılmazel Uçar
S-18 Total kalça cerrahisi operasyonunda pleth variabilite indeksi monitörizasyonunun intraoperatif hemodinami üzerine etkileri
Gülten Şen, Cevdet Düger, Sinan Gürsoy, Ahmet Cemil İsbir, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Filiz Bulut, Caner Mimaroğlu
S-19 Pediatrik olgularda subglottik çap ile endotrakeal tüp çapı arasındaki farkın postoperatif havayolu komplikasyonları üzerine etkisi
Tuğba Karartı Günal, Aylin Işık Akbay, Pelin Dinçer Çorman, Alper Kararmaz
S-20 APAIS-Anksiyete ve APAIS-Bilgi isteği skorlarının rejyonel anestezi planlanan hastalarda preoperatif multimedya kullanımı ile ilişkisi
Serkan Tulgar, Mustafa Devrim Piroğlu, Nagihan Gözde Ateş, Elif Bombacı, İbrahim Boğa, İbrahim Gezgel
S-21 I-gel ile klasik laringeal maskenin kullanım kolaylığı ve klinik performans yönünden karşılaştırılması
Dilek Erdoğan Arı, Arzu Yıldırım Ar, Ceren Şanlı Karip, İncifer Siyahkoç, Ahmet Hakan Arslan, Fatma Nur Akgün
S-22 İntraabdominal Sepsisli Yoğun Bakım Hastalarında Red Cell Distribution Width Değerlerinin Mortalite Tahminindeki Öngörü Değeri
Hatice Kaya Özdoğan, Faruk Karateke, Pınar Özaltun, Mehmet Özdoğan, Sefa Özyazıcı, Ebru Menekşe, Cihan Gökler, Zeynep Ersoy
S-23 Çocuklarda inhalasyon ajanlarının hava yolu basınçlarına etkisi
Hatice Apaydın Korucu, Pınar Kendigelen, Fatiş Altındaş, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güniz Meyancı, Tuğhan Utku, Güner Kaya
S-24 Posterior Reversible Ensefalopati Sendromunda (PRES) Hayat Kurtarıcı: Yoğun Bakım Ünitesi
Muhittin Çalım, Hayrettin Daşkaya, Ferda Yılmaz Inal, Kadir İdin, İbrahim Hakkı Ölçülü, Ziya Salihoğlu
S-25 Sakral Kanal ve Hiatusun Epiduroskopik Girişimsel İşlemlere Kılavuzluk Açısından Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi ile Morfometrik Analizi
Alper Kılıçaslan, Fatih Keskin, Ozan Babaoglu, Funda Gök, Mehmet Fatih Erdi, Bülent Kaya, Hüseyin Özbiner, Orhan Ozbek, Osman Koç, Burkay Kutluhan Kaçıra
S-26 Pron Pozisyonda Vücut Kitle İndeksi, İntraabdominal Basınç Ve Serebral Oksijenasyon İlişkisinin NIRS İle Araştırılması
Özlem Şen, Dilek Kalaycı, Süheyla Ünver, Tülay Dal, Kübra Kutay
S-27 Metabolic changes and factors influencing base deficit in infants undergoing craniosynostosis surgery: a retrospective study
Achmet Ali, Burcu Basarn, Gamze Tanırgan, Aydın Aydoseli, Altay Sencer, Ibrahim Özkan Akıncı
S-28 İnternal Juguler Venin Kesit Alanına Trendelenburg Pozisyonunun, Pozitif İntratorasik Basıncın ve Baş Rotasyonunun Etkileri
Mehmet Sargın, Ahmet Topal, Celalettin Altun, Aybars Tavlan
S-29 Çocuklarda otoakustik emisyon ölçümlerine propofol ve ketaminin etkisi
Gürcan Güngör, İlhan Beyoğlu, Ayşe Pervin Bozkurt Sutaş, Ahmet Ataş, Selma Yılar, Duygu Hayır, Elif Sarı, Yetkin Zeki Yılmaz, Haydar Murat Yener
S-30 Oturur Posizyonda Yapılan Kraniyal Cerrahilerde Peroperatif Transözofageal Ekokardiyografi ile Venöz Hava Embolisi Monitörisazyonu
Güray Demir, Figen Öztürk, Derya Mandacı, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel
S-31 Total Kalça Protezi Operasyonlarına Giren Yaşlı Hastalarda Serebral Oksijen Saturasyon Takibi Ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Hatice Kübra Ergen, Rahşan Dilek Okyay, Bengü Gülhan Aydın, Hilal Ayoğlu, Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Murat Çimencan, Alper Öztürk, Özge Saraçlı, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Işıl Özkoçak Turan
S-32 Perioperatif kan transfüzyonu pratiğinin değerlendirilmesi: İleriye dönük tanımlayıcı çalışma
Dilek Yazıcıoğlu, Gamze Gülgün, Nigar Ertuğrul Örüç, Aslı Dönmez
S-33 Kardiak cerrahi sonrası akut böbrek hasarı: Oksidatif stres ile ilişkisi ve erken tanı belirteçleri
Alper Kararmaz, Mustafa Kemal Arslantaş, Uğur Aksu, Halim Ulugöl, İsmail Cinel, Fevzi Toraman
S-34 İntraabdominal cerrahilerde inhalasyon ve intravenöz anestetiklerin hafıza gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Ebru Demirel, Nükhet Sivrikoz, Esra Saka, Itır Kaşıkçı, Ayşen Yavru, Zerrin Sungur, Kamil Pembeci
S-35 Bonzai İntoksikasyonuna Bağlı Kardiyopulmoner Arrest Gelişen Hastanın Yoğun Bakım Takibi: Olgu Sunumu
Muhittin Çalım, Kadir İdin, Hayrettin Daşkaya, Ferda Yılmaz İnal, İsmail Sümer, Erdoğan Öztürk
S-36 Elektif Sezaryen Operasyonu Uygulanacak Gebelerde Ultrasonografi Eşliğinde Sol Yan ve Oturur Pozisyonda Lomber Subaraknoid Aralığın Değerlendirilmesi
Gülay Uçarlı, Meltem Türkay, Sıtkı Nadir Şinikoğlu, Ayşin Alagöl
S-37 Huntington koreli bir olguda yüksek doz sugammadeks kullanımı
Mehmet Selçuk Uluer, Mehmet Sargın, Sadık Özmen
S-38 Ortam, ortam ısısı ve gaz içerikleri Laringeal Maske kaf basıncını nasıl etkiliyor?
Mustafa Azizoğlu, Ender Para, Şebnem Atıcı
S-39 The Effects Of Tourniquet On Intraocular Pressure During Lower Extremity Surgery Under Spinal Anesthesia
Eyup Aydogan, Inci Kara, Jale Bengi Celik, Seza Apiliogullari, Sansal Gedik, Banu Bozkurt
S-40 A Complication of Laryngeal Mask: Pharyngolaryngeal Rupture and Pneumomediastinum
Yunus Oktay Atalay, Cengi̇z Kaya, Serpi̇l Aktaş, Kami̇l Toker
S-41 Türk toplumunda mastektomi sonrası kronikleşen ağrının prevalansı ve özellikleri: prospektif kesitsel bir çalışma
Serbülent Gökhan Beyaz, Jalan Şerbetçigil Ergönenç, Tolga Ergönenç, Özlem Uysal Sönmez, Ünal Erkorkmaz, Fatih Altıntoprak
S-42 Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında Endotrakeal Tüp Kafının Hava Ve Alkalinize Lidokain İle Şişirilmesinin Klinik Etkileri
Ayşegül Elbir Şahin, Senem Akpınar, Ebru Çanakçı, Alev Akdiken
S-43 Preoperatif Değerlendirme; Sadece Risk Belirlemek Mi?
Betül Kocamer Şimşek, Pınar Erdaloğlu, Süleyman Ganidağlı, Ayşe Mızrak
S-44 Laparoskopik Kolon Cerrahisi Vakalarında Obez Ve Nonobez Hastalarda Hiperkoagulabilite Durumunu Belirlemede Rotasyonel Tromboelastografinin Rolü
Elif Caymaz, Ayşen Hacer Yavru, Nükhet Sivrikoz, Emine Özkan, Emre Ali Çamcı
S-45 Preoperatif Değerlendirmenin İntraoperatif Zor Entübasyonu Belirlemede Yeterliliğinin Retrospektif İncelenmesi
Mahmut Boray Altunay, Coşkun Araz, Özlem Özkalaycı, Pınar Zeyneloğlu
S-46 Diyabetik Alt Ekstremite Amputasyonu için Ultrason Rehberliğinde Siyatik Sinir Bloğu Uygulamasında Minimum Etkin Lokal Anestezik Volumünün Belirlenmesi
Alper Kılıçaslan, Funda Gök, Tuba Berra Sarıtaş, Hale Borazan, İsmail Hakkı Korucu, Havva Sinem Erol, Şeref Otelcioğlu
S-47 Apne Testi Esnasında Diafragmanın Sonografik Olarak Görüntülenmesi
Funda Gök, Alper Yosunkaya, Alper Kılıçaslan
S-48 Servikal boyunluk takılan hastalarda Glidescope ve Entübasyon Laringeal Maskesinin Karşılaştırılması
Semih Özdil, Zehra İpek Arslan, Zehra Nur Baykara, Kamil Toker, Mine Solak
S-49 Tiroid cerrahisi geçiren hastalarda ultrason rehberliğinde uygulanan servikal pleksus bloğunun analjezik etkinliğinin araştırılması
Yavuz Gürkan, Zafer Taş, Kamil Toker, Mine Solak
S-50 Çekal ligasyon ve perforasyon ile sepsis modeli oluşturulan sıçanlarda intravenöz immünoglobulin tedavisinin davranış bozuklukları ve fonksiyonları üzerine etkileri
Perihan E Özcan, Evren Şentürk, Figen Esen, Günseli Orhun, Salih Gümrü, Nadir Arıcan, Nurcan Orhan, Canan Uğur Yılmaz, Mehmet Kaya, Feyza Arıcıoğlu
S-51 İleri Yaştaki Yoğun Bakım Hastalarında APACHE II, IV VE SOFA Skorlarının Mortalite Belirleme Güçlerinin Karşılaştırılması
Yavuz Kelleci, Özge Köner, Sibel Temür, Hatice Türe, Sevgi Bilgen, Ferdi Menda
S-52 Değişik Entübasyon Gereçlerinin Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması
Demet Altun, Anıl Özonur, Gizem Güliter, Tülay Özkan Seyhan, Emre Çamcı
S-53 Yoğun Bakım takibi gerektiren son dönem kanser hastaları için gereksinim; Hospis Üniteleri
Gülşah Yılmaz Karaören, Musa Balta, Güniz Meyancı Köksal, İbrahim İkizceli, Hüseyin Öz
S-54 Goldenhar Sendromlu İki Olguda Havayolu Deneyimlerimiz
Muhammed Enes Aydın, Gökçen Emmez, Meral Erdal Erbatur, İrfan Güngör, Nurdan Bedirli, Yusuf Ünal
S-55 İzmir'de Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Şule Özbilgin, Mert Akan, Volkan Hancı, Ceren Aygün, Bahar Kuvaki
S-56 Lazer Eksizyonlu Mikrolarengeal Cerrahide Jet Ventilasyon
Demet Altun, Emine Özkan, Mukadder Orhan Sungur, Ali Emre Çamcı
S-57 Sepsis Olgularında Antioksidan Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
Nazan Atalan, Leyla Acar, Saime Turan, Türkan Kudsioğlu, Nihan Yapıcı, Murat Acarel, Turgay İsbir, İlhan Yaylım, Arzu Ergen
S-58 Robot Yardımlı Laparoskopik Total Histerektomi Ve Multiport Laparoskopik Total Histerektomi Operasyonlarının Postoperatif Dönemlerinin Karşılaştırılması
Alev İmre Alçay, Asuman Sargın, Vicdan Fırat, İlkben Günüşen, Semra Karaman
S-59 Tek Taraflı İngüinal Herni Onarımı Yapılan Hastalarda İlioingüinal İliohipogastrik Blok Eklenmesinin Postoperatif Analjezi’ye Katkısı
Ebru Çanakçı, Nilay Taş, Özgür Yağan, Tuğçe Genç, Murat Karakahya
S-60 Pediatrik hastalarda laparoskopik inguinal herni operasyonlarında farklı anestezi deneyimlerimiz
Serkan Tulgar, David Terence Thomas, İbrahim Boğa, Tuba Can, Kamil Başar Göçmen, Halil Cihan Köse, Oğuz Altunkaynak
S-61 Stepwise control of blood sugar after cardiac surgery- Qatari experience
Ahmed Mohamed Salama Abdelsalam, Amro Salah Omar, Mahmoud Ismail Allam, Yasser Elgohry, Shaban Mohammed, Alejandro Kohn Tuli, Rajvir Singh
S-62 Temporomandibular Eklem Ankilozunda Videolaringoskopi ile Nazal Entübasyon
Çağıl Vural, Tuğba Kavasoğlu, Orhan İsmayilov, Hakan Alpay Karasu
S-63 Sepsis Tedavisinde Adjuvan IgM ve IgA Zenginleştirilmiş Poliklonal İntravenöz İmmunoglobinlerin Etkinliği: Uygun Başlangıç Ampirik Antibiyoterapinin Kritik Rolü
Hakan Yılmaz, Ali Abbas Yılmaz, Melek Tulunay, Züleyha Kazak Bengisun
S-64 Sanfilippo Sendromu (Mukopolisakkaridoz tip III) olan hastada anestezi uygulaması; Olgu sunumu
Nilay Taş, Özgür Yağan, Mukadder Korkmaz, Hakan Korkmaz, Ebru Çanakçı
S-65 Yoğun Bakım Ünitesinde; Isı, Nem, Alan Gibi Fiziksel Koşullar Ve Hemşire Sayısının Enfeksiyon Oranları üzerine Etkisinin Araştırılması
Esma Meltem Şimşek, Semiha Solak Grassie, Cengizhan Emre, Sümeyra Çetin Gevrek, Emine Öztürk
S-66 Ön Çalışma: Ko-İndüksiyon Derlenmeyi Uzatır mı?
Orhan Kılıç, Onur Okur, Zeki Tuncel Tekgül, Halide Hande Şahinkaya, Erkan Oymacı, Çetin Çevik
S-67 Morbid Obezite Cerrahisi Hastalarında Zor Havayolu İnsidansı ve Eşlik Eden Hastalıklar
Aslı Özarıcı Açıkgöz, Heves Karagöz, Aysun Ankay Yılbaş, Başak Kantar, Filiz Üzümcügil, Almıla Gülsün Pamuk
S-68 Alt ekstremite cerrahisinde; nörostimülasyon ve ultrason kılavuzluğunda kombine femorasiyatik blok uygulanmasının karşılaştırılması
Oğuz Gökdoğan, Caner Mimaroğlu, Cevdet Düger, Kenan Kaygusuz, İclal Özdemir Kol, Ahmet Cemil İsbir, Filiz Bulut, Sinan Gürsoy