AbstractAgent [EPS-0375]
Peroforasyon ile Komplike Jejunal Divertikülozis; Ender bir Akut Abdomen Etyolojisi

Ahmet Gökhan Sari̇taş, Abdullah Ülkü, Atılgan Tolga Akçam
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

GİRİŞ-AMAÇ

Jejunal divertikülozis, insidansı % 0,5-1 oranında görülen ender bir patolojidir.1 İnce barsak lümenindeki basınç artışı ve duvarındaki zayıflama etyolojide suçlanmaktadır.2

Çoğu olgular asemptomatik seyretmekte iken olguların %30-40’ında kronik karın ağrısı, malabsorpsiyon, hemoraji,divertikülit,obstrüksiyon,abse formasyonu ve nadiren divertikül perforasyonu şeklinde komplike olarak semptomatik hale gelebilir.2-4

Makalede nadir görülen jejunal divertikülozis ve divertikül perforasyonu vakasını literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU

Otuz altı yaşında bayan hasta yaygın karın ağrısı,bulantı kusma şikayeti nedeni ile Acil kliniğine başvurdu.Fizik muayenede tüm kadranlarda yaygın defans rebaund ve hassasiyeti mevcuttu.Ateş:37,6’C, Nabız 114/ dk,TA:110/80 mmHg,WBC:15,3 olarak değerlendirildi.. Bilgisayarlı Tomografi görüntülemede karaciğer etrafında belirgin serbest hava ve yoğun içerikli koleksiyon ile uyumlu serbest sıvı, mezenterde ödem izlendi. Acil şartlarda opere edilen hastada Treitz Ligamanından itibaren yaklaşık 50. ile 90. cm arasındaki jejunum segmentinde, mezenterik yüzde 8 adet divertikül ve bir tanesinde divertikül perforasyonu,batın içi safralı pürülan mayii tespit edildi. Segmenter ince barsak rezeksiyon,yan yana anastomoz ve intraabdominal irrigasyon uygulandı. Postoperatif 7.gün şifa ile taburcu edildi. Spesmenin patolojisinde, en büyüğü 8x7 cm, en küçüğü 4x3 cm boyutunda 8 adet divertikül ve bir divertikülde 4 mmlik perforasyon alanı tespit edildi. Divertiküllerin mukoza ve submukozanın herniasyonunu içeren psödodivertikül lezyonlar olduğu görüldü.

TARTIŞMA

Edinsel jejunoileal divertikülozis, ilk olarak 1794 yılında Sommering tarafından tarafından ince barsak duvarının mezenterik yüzündeki mukoza ve submukozasının muskuler tabaka boyunca (psödodivertikül) herniasyonu olarak tanımlanmıştır. İleri yaşlarda daha sık görülür.1-5

Komplike olmayan olgular genellikle asemptomatik seyretmektedir. Bulantı,kusma, epigastrik ve periumblikal karın ağrısı gibi semptomlar gösterebilir. Jejunal divertikülozisi olan hastaların %30’ unda divertikülit, kanama,intestinal obstrüksiyon ve perforasyon gibi komplikasyonlar görülür 2-6. Lobo ve ark.ince barsak divertikülozislerinde cerrahiye ihtiyaç duyulan en sık komplikasyonu perforasyon olarak tanımlamışlardır.6

Komplike jejunal divertikülozis tanısını koymada en iyi görüntüleme yöntemi BT tetkikidir. 7 Jejunoileal divertrikülozis komplikasyonlarının çoğu cerrahi tedavi gerektirmektedir. Cerrahi tedavide basit divertikül eksizyonu postoperatif intestinal kaçak,sepsis ve ölüm riski nedeniyle yapılmamalıdır, 2-7 Jejunal divertikülozis perforasyonu ayrıcı tanısında Crohn, ince barsak neoplazmı,yabancı cisim travması,kolon divertikülit perforasyonu düşünülmelidir.8

SONUÇ

Jejunoileal divertikülozis nadir görülen, genellikle asemptomatik ya da nonspesifik semptomlarla seyreden, perforasyon, obstrüksiyon, kanama gibi yaşamı tehdit edici komplikasyonlara sahip ender görülen bir hastalıktır. Akut batın etyolojisinde düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: jejunum, divertikül,perforasyon

Kapat

Yazdır