AbstractAgent [EPS-0771]
Çekumda nadir görülen mikst adenonöroendokrin karsinoma: Bir olgu sunumu

Halis Bağ1, Danial Khabbazazar1, Haldun Kar1, Hilmi Güngör1, Neşe Ekinci2, Hüdai Genç1, Beste Şuataman1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ:
Gastrointestinal sistemin ekzokrin-nöroendokrin tümörlerinin tanımı ilk kez 1924 yılında Cardier tarafından yayınlandı. Bu tümörlerin multipotent kök hücrelerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre, ekzokrin ve nöroendokrin bileşeni olan neoplazmalar "Mikst adenonöroendokrin karsinomalar" (MANEK) olarak adlandırılır. İngilizce literatürde günümüze kadar 10’dan daha az çekum MANEK tümörü raporlanmış. Vakaların çoğu karaciğer metastazların ardından tanımlanmıştır. yazımızda ilk kez apandisit tablosuna neden olan nadir bir cekum MANEK tümörünü sunmaktayız.
YÖNTEM-GEREÇLER:
64 yaşında bayan hasta, bulantı, kusma ve sağ alt kadranda karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu, yapılan tetkiklerde akut apandisit ön tanısı ile hastaya laparatomik eksplorasyon kararı alındı. Operasyonda apandiks kokunu tıkayan bir kitle saptandı.
BULGULAR:
Yetişkin hasta 3 günden beri karnının sağ alt tarafında olan ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde kronik hastalık hikayesi yok ve düzenli olarak ilaç kullanım öyküsü yoktu. Aile öyküsünde birinci derecedeki akrabalarında gastrointestinal kanser hikayesine rastlanmadı. Fizik muayenede sadece sağ alt kadranda hassasiyet mevcuttu. Diğer sistemlerin muayenesi normal olarak değerlendirildi. Hastanın laboratuar değerleri WBC: 9900 K/u (4X103-10x103), CRP: 3.95mg/dL (<0.5) idi. Bilgisayarlı tomografisinde (BT) çekumda 28x24 mm boyutlu kontrast tutulumu ve apandiksin kitlenin basısına bağlı olarak geniş ve inflame olduğu görüldü. Hastaya apendektomi ve çekum wedge rezeksiyonu yapıldı. Patoloji raporu kötü diferansiye adenokarsinom olarak raporlandı. Bu nedenle hasta takibe alındı ve bir ay sonra sağ hemikolektomi yapıldı, patoloji Mikst adenonöroendokrin karsinoma olarak raporlandı.
TARTIŞMA VE SONUÇ:
Nöroendokrin neoplaziler (NEN'ler) endodermal hücrelerden kaynaklanır. Bu hücreler, benzer görünen, biyojenik aminler ve polipeptit hormonları üretgenlik gibi ortak özelliklere sahipler. Bazen NEN, kotu huylu ekzokrin glandüler hücreleri içerir, en az % 30'u temsil ettiğinde, MANEK olarak adlandırılır. Bu tümörler spesifik olmayan semptomlarla, Genellikle yaşamın beşinci veya altıncı on yılda meydana gelir. MANEC uzak metaztazlara yatkın, kötü huylu bir tümördür. Bu yüzden genellikle geç ve metastatik evrede tanı konulur. Eğer tanı erken evrelerde konulursa, cerrahi rezeksiyonu tedavi edici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, Çekum, Mikst adenonöroendokrin karsinoma

Kapat

Yazdır